ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΦ)Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για τα θέματα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας

Τα θέματα των εξετάσεων της Ιστορίας Γενικής Παιδείας είναι κατανοητά, διατυπωμένα με σαφήνεια και καλύπτουν περιορισμένο μέρος της εξεταστέας ύλης.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στις αντίστοιχες σελίδες του σχολικού εγχειριδίου:

Α1. α: Τον Δεκέμβριο του … την κατἐστειλε  σ. 15
       β: Η έναρξη της διαδικασίας  … συμμετάσχει σ.σ. 154-155
       γ: Τον Φεβρουάριο του … στη νήσο σ.σ. 163-164

Α2. α: Λάθος,  β: Σωστό, γ: Λάθος, δ: Σωστό, ε: Σωστό

Β1.  Από την Πελοπόννησο .. νότια Ελλάδα σ. 26

Β2.  Τρία ήταν … στην Αγγλία σ. 41

Γ1. Ο ανταγωνισμός των Βουλγάρων με τους     το Κίνημα των Νεοτούρκων το 1908,         σ.σ. 65-66

Δ1. Η πολεμική … τελείωνε ποτέ σ. 78

Στα θέματα της δεύτερης ομάδας,  Γ1 και Δ1, τα κείμενα λειτουργούν συμπληρωματικά ή επεξηγηματικά, επαναλαμβάνοντας στοιχεία του εγχειριδίου.  Συνεπώς, προσφέρονται για αναπαραγωγική παρά για συνθετική διαδικασία. Δεν προωθούν την ιστορική σκέψη και συνείδηση και περιορίζονται σε στρατιωτικά και πολιτικά γεγονότα.

Από την Πανελλήνια  Ένωση Φιλολόγων

Σχόλια