Πρόσκληση σε εκδήλωση: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ: ΛΟΓΙΟΙ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ


Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Καβάλας σας προσκαλεί σε εκδήλωση με τίτλο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ: ΛΟΓΙΟΙ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 7/10/2016 και ώρα 7μ.μ. στο αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας. Θα μιλήσει η κυρία Ελένη Κουρμαντζή, Επισκέπτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου "Άγ. Κύριλλος & Αγ. Μεθόδιος" του Βελίκο Τύρνοβο, Βουλγαρία.


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ: ΛΟΓΙΟΙ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ο προεπαναστατικός Νεοελληνικός Διαφωτισμός ή άλλως, Νεοελληνική Αναγέννηση, συνιστά μια άγνωστη πτυχή της «παραμελημένης» εν πολλοίς ιστορίας των Ιδεών. Μέρος αυτής της ιστορίας αποτελούν οι έλληνες, οι οποίοι ήδη από τον 16ο αιώνα διασκορπίζονται στους χώρους της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου και ιδρύουν συμπαγείς παροικίες στην Ιταλία, τη Μολδοβλαχία, σε πόλεις των Βαλκανίων, στη Ρωσία, την Αυστροουγγαρία, κ.ο.κ.. Στις παροικίες αυτές εμφανίζεται αρχικά ο πεφωτισμένος έμπορος, στη συνέχεια ο ριζοσπάστης λόγιος και τελικά ο «συνωμότης» των Εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη των Γραμμάτων και ειδικότερα στην πνευματική Νεοελληνική Αναγέννηση.

Το ευρύτερο θέμα εξετάζει το πλαίσιο και τα ρεύματα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, όπως αυτά διαμορφώνονται στις παροικίες του εξωτερικού και εισέρχονται ως ιδέες στον ελλαδικό χώρο, μέσω των λογίων και των συγγραμμάτων. Επί του παρόντος εξειδικεύονται ιδιαίτερα τα τρία ρεύματα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (Αρχαϊστικό, «Μέσης οδού», ριζοσπαστικό) και παρουσιάζονται οι βασικοί τους εκπρόσωποι.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

                1. Ανονίμου του Έλληνος, Ελληνική Νομαρχία, ήτοι Λόγος Περί Ελευθερίας, Συντεθείς τε και τύποις εκδωθείς ιδίοις αναλώμασι προς ωφέλειαν των Ελλήνων, Εν Ιταλία 1806 (Φωτοτυπική επανέκδοση Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος, Αθήναι 1976).

                2. [Ανωνύμου], Έρωτος Αποτελέσματα, ήτοι ιστορία ηθικοερωτική με πολιτικά τραγούδια, Συντεθέντα μεν εις την απλήν ημών διάλεκτον προς ευθυμίαν και εγλετζέν των ευγενών νέων, Αφιερωθείσα δε τω ευγενεστάτω άρχοντι Μαγιόρω κυρίω κυρίω Στεφάνω Ιωαννοβίκη, Εν Βιέννη της Αουστρίας 1792.

                3. Βελεστινλή Ρήγα, Σχολείον των Ντελικάτων Εραστών ήτοι Βιβλίον ηθικόν, περιέχον περίεργα συμβεβηκότα των ωραιοτέρων γυναικών των Παρισίων, ακμαζουσών κατά τον παρόντα Αιώνα, Εκ της Τυπογραφίας Ιωσήπου του Βαουμαϊστέρου, Εν Βιέννη της Αουστρίας 1790.

                4. Βελεστινλή Ρήγα Θετταλού, Φυσικής Απάνθισμα διά τους αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνας, Εκ της Γερμανικής και Γαλλινκής διαλέκτου ερρανισθέν, Ούτινος αναλώμασιν εξεδόθη, προς ωφέλειαν των ομογενών, Εν Βιέννη, Εκ της Τυπογραφίας του Ευγενούς Τράττνερν, 1790.

                5. Βηλαρά Γιάννη, Η Ρομεηκη Γλοσα, Στην Τηπογραφηα τον Κορφον, (Φωτοτυπική επανέκδοση, εκδ. Κουλτούρα, Αρ.21) 1814. 

                6. Βηλαρά Γιάννη, Ο Λογιώτατος Ταξιδιώτης στο Οι Πρόδρομοι (επιμ. Λ. Ι. Βρανούση), Βασική Βιβλιοθήκη «Αετού», Αρ.11, εκδ. Ζαχαρόπουλου, Αθήναι 1955.

                7. Χριστόπουλου Αθανασίου, Λυρικά, Εν τη Τυπογραφία Ιωάννου Σνέινερ, Εν Βιέννη 1811.

Σχόλια